Obwieszczenie dot.:budowy stacji sieci ERA BTS 50919 01 Zabrze-ul. Słowackiego 2

30.04.2007

PREZYDENT  MIASTA 
           ZABRZE 
  województwo śląskie

Zabrze, dnia 26.04.2007r.

WE.7624-R-131/2007
Nr  131-3/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.31 i art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r. z późn. zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez:
Pana Krzysztofa Merta reprezentującego Infra – Tel sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Żorskiej 14, pełnomocnika Inwestora
Polska Telefonia Cyfrowa  sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 181
Warszawa 02-222,   

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA BTS „50919 01 Zabrze”, na dachu budynku przy ul. Słowackiego 2 (dz. nr 2538/5).

W związku z prowadzonym postępowaniem z udziałem społeczeństwa, możliwe jest zapoznanie się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz składanie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, II piętro, pokój 211.

Uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 lub w Wydziale Ekologii – II piętro.

Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii