Instalacja stacji bazowej UMTS Nr GZB0075_A – ul. 3-go Maja 118

30.04.2007

WE.7624-R-70/2006                                            Zabrze, 25.04.2007 r.
Nr 70-8/2007                                 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006 r.z późn. zmianami) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

instalacja stacji bazowej UMTS Nr GZB0075_A, na istniejącym budynku przy ul. 3-go Maja 118 w Zabrzu, na działce nr 1307/30.

Z wykazem zawierającym powyższe dane oraz treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ekologii tut. Urzędu,  przy ul. Wolności 286, II piętro, pok. 211. 

z up. PREZYDENTA MIASTA
              ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii