Dotacje dla zabytków

26.04.2007

Na podstawie §3 ust.1 uchwały nr XLVII/595/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12.12.2005 r.  w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta oraz na podstawie § 1 uchwały nr VI/72/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2007r. w sprawie zmiany w/w uchwały, Prezydent Miasta Zabrze ogłasza dodatkowy termin przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na realizację zadań w 2007 r. do dnia 1 czerwca 2007 r.

Prawo do otrzymania dotacji z budżetu miasta przysługuje osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, ustalonych na podstawie kosztorysu lub kalkulacji kosztów opracowanych i potwierdzonych przez osobę uprawnioną.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na realizację prac, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania o udzielenie dotacji, tryb rozliczeń i kontroli zawiera w/w uchwała.

 

 

 

Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu miasta Zabrze składają pisemne wnioski do Prezydenta Miasta Zabrze za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.