Sesja absolutoryjna

19.04.2007

W najbliższy poniedziałek, 23 kwietnia, o godz. 16.30 w sali 207 przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.   

W jej programie przewidziano m.in. rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za rok 2006 oraz dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:

  1) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2006 rok i  udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta,

 2) obsadzenia wolnego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 w Zabrzu. Ślubowanie Pani Marianny Kaernbach,

3) przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie Miasta Zabrze,

4) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007 oraz zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007,

5) udzielenia dotacji z budżetu miasta Zabrze na rok 2007 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta,

6) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze,

7) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze,

8) określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

9) połączenia Szkoły Podstawowej Nr 44 Specjalnej z Gimnazjum Nr 44 Specjalnym, mającymi siedzibę w Zabrzu, przy ul. Kruczkowskiego 35 w zespół szkół o nazwie: Zespół Szkół Specjalnych Nr 44 w Zabrzu, przy ul. Kruczkowskiego 35,

10) założenia publicznej szkoły podstawowej specjalnej o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 47 Specjalna dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących w Zabrzu, przy ul. Sienkiewicza 43 oraz włączenia jej w strukturę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu, przy ul. Sienkiewicza 43,

11) założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej specjalnej o nazwie: I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Zabrzu, przy ul. Sienkiewicza 43 oraz włączenia jej w strukturę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu, przy ul. Sienkiewicza 43, 

12) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze,

13) procedury uchwalania budżetu miasta Zabrze oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

14) określenia terminu płatności dla inkasentów.