Rozbudowa stacji bazowej Zabrze _50123_ Skłodowskiej – ul. Bytomska 112

17.04.2007

WE.7624-R-60/2006                                         Zabrze, 13.04.2007 r.
Nr 60-10/2007                                    

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w dniu 14.07.2006 r. w publicznie dostępnym wykazie, danych o wniosku złożonym przez :

p. Daniela Krawczyka, reprezentującego firmę: 
PPUH „Elektromont”  Leszek Gorol Spółka Jawna
ul. Rynek 9, 42-289 Woźniki  
działającego w imieniu inwestora 
Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa   

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na:

rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej  Zabrze _50123_ Skłodowskiej, projektowanej na kominie położonym przy ul. Bytomskiej 112 a w Zabrzu, na fragmencie działki nr 269/2. 

W związku z dostarczeniem przez  pełnomocnika Inwestora, Specyfikacji technicznej anten oraz aneksu do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, które stanowią nowe dowody w prowadzonym postępowaniu informuję, iż zgodnie z art. Art. 31 ustawy POŚ każdy ma prawo składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, II piętro, pokój 211.

Uwagi i wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 lub w Wydziale Ekologii,  ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze.

z up. PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
mgr inż.  Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii