Tanio, ale zyskownie

13.04.2007

Ceny wody dostarczanej przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji należą do najniższych w Aglomeracji Górnośląskiej. Mieszkańcy naszego miasta mogą ją kupować w cenie 3,42 zł za metr sześcienny. Odprowadzanie ścieków kosztuje odpowiednio 3,19 zł. Stosując wyjątkowo umiarkowane stawki zabrzańskie Wodociągi zdołały jednak osiągnąć w tym roku zysk na poziomie ponad 2,3 mln zł.

Wyniki finansowe tego przedsiębiorstwa omawiano podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zakończonego udzieleniem absolutorium zarządowi firmy.

Tematem obrad były również sprawy związane z inwestycjami oraz remontami. Omówiono ponadto stan realizacji zadań modernizacyjnych dotowanych funduszami unijnymi.

Gminę reprezentowała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

– Odczuwamy wyraźny wzrost zainteresowania i zaangażowania władz miasta w realizację m.in. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie gminy Zabrze” – podkreśla dr Gerard Hajda, prezes ZPWiK.