Stacja rozbiórki samochodów – ul. Kasprowicza 5

12.04.2007

WE.SL.7624-R-18/2007                                     Zabrze, 11.04.2007 r.
Nr  18-4/2007                                       

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1 i art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U.Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006 r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w dniu 11.04.2007 r. w publicznie dostępnym wykazie, danych o wniosku złożonym przez :

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR”  Sp. z o.o.  ul. Kasprowicza 5 
41-800 Zabrze   

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

stacja rozbiórki samochodów, zlokalizowana na terenie Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego „TRANSGÓR” przy ul. Kasprowicza 5, na działkach nr: 414/59, 417/59, 419/59, 432/59, 368/59, 416/59, 951/214, 1627/214, 1628/214, 1629/215, 1631/215, 1633/215. 

W związku z rozpoczęciem procedury postępowania z udziałem społeczeństwa, każdy może  zapoznać się ze złożonym wnioskiem i Raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz złożyć uwagi i wnioski odnośnie projektowanej inwestycji, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, II piętro, pokój 211.

Uwagi i wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 lub w Wydziale Ekologii, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze.

z up. PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii