Budowa stacji bazowej PTC sp. z o.o. Nr BTS 50910 przy ul. Staromiejskiej 2 (dz. nr 6774/533)

11.04.2007

PREZYDENT  MIASTA 
           ZABRZE 
  województwo śląskie

Zabrze, dnia 10.04.2007r.

WE.7624-R-15/2007  
Nr 15-3/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 31 i art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez:
Pana Dariusza Dworak reprezentującego firmę Digicos Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy        ul. Krasińskiego 29, pełnomocnika Inwestora
PTC Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa   

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:
Budowa stacji bazowej PTC Sp. z o.o. oznaczonej jako BTS 50910 zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Staromiejskiej 2 (dz. nr 6774/533).

W związku z prowadzonym postępowaniem z udziałem społeczeństwa, możliwe jest zapoznanie się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz składanie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Dokumentacja  w/w sprawy znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pokój nr 211).

Uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 lub w Wydziale Ekologii – II piętro, albo w formie elektronicznej pod adresem: umwesg@um.zabrze.pl.

Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii