Instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT_9019_A przy ul. Hagera 43

05.04.2007

PREZYDENT  MIASTA 
           ZABRZE 
  województwo śląskie

Zabrze, dnia 05.04.2007r.

WE.7624-R-3/2007  
Nr 3-4/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.31 i art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez:
Pana Marka Poganiok reprezentującego firmę – P.U.H. PROTON II z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 94, działającego z upoważnienia Inwestora:
PROJECT 4 Sp. z o.o.
ul. Pileckiego 63
02-781 Warszawa   

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:
instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT_9019_A na istniejącym szybie wyciągowym  przy ul. Hagera 43 w Zabrzu (dz. nr 405/162 i 406/162).

W związku z prowadzonym postępowaniem z udziałem społeczeństwa, możliwe jest zapoznanie się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz składanie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 lub w Wydziale Ekologii – II piętro, albo w formie elektronicznej pod adresem: umwesg@um.zabrze.pl.

Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii