Budowa telefonii komórkowej ERA BTS Zabrze nr 5091301 Mikulczycka przy ul. Mikulczyckiej 15

05.04.2007

PREZYDENT  MIASTA 
           ZABRZE 
  województwo śląskie

Zabrze, dnia 05.04.2007r.

WE.AW-7624-R-2/2007  
Nr 2-4/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.31 i art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez:
Pana Krzysztofa Merta reprezentującego firmę – Infra-Tel Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Żorskiej 14, działającego z upoważnienia Inwestora:
Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181,  02-222 Warszawa    

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:
budowa bazowej stacji telefonii komórkowej ERA BTS Zabrze nr 50913 01 Mikulczycka na dachu budynku znajdującego się przy ul. Mikulczyckiej 15 w Zabrzu (działka nr 20).

W związku z prowadzonym postępowaniem z udziałem społeczeństwa, możliwe jest zapoznanie się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz składanie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 lub w Wydziale Ekologii – II piętro, albo w formie elektronicznej pod adresem: umwesg@um.zabrze.pl.

Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii