Stacja bazowa UMTS Nr GZB0050_C przy ul. Tarnopolskiej 57

03.04.2007

Zabrze, 26.03.2007 r.

WE.7624-R-69/2006                                                                    
Nr  69-8/2007                          

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
instalacja stacji bazowej UMTS Nr GZB0050_C na istniejącym budynku przy ul. Tarnopolskiej 57 w Zabrzu, na działce nr 4885/138.

Z wykazem zawierającym powyższe dane oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Ekologii tut. Urzędu,  przy ul. Wolności 286, II piętro, pok. 211. 

z up. PREZYDENTA MIASTA
             
ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii