Centrum obsługi samochodów ciężarowych – ul. Paderewskiego-Wiosenna

27.03.2007

Zabrze, 19.03.2007 r.

WE.7624-R/78/2005                                         
Nr  78-8/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006 r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej w dniu 19.03.2007 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Centrum obsługi samochodów ciężarowych-myjnia cystern, stacja paliw, bar szybkiej obsługi i terminal kontenerowy-wraz z infrastrukturą techniczną”
zlokalizowanego na działce nr 226/15 przy ul. Wiosennej oraz na działce nr 227/15 przy ul. Paderewskiego 117 w Zabrzu.

Z wykazem zawierającym powyższe dane oraz decyzją można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286, II piętro, pok. 211.  

z up. PREZYDENTA MIASTA
              ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii