Pierwsze sto dni

23.03.2007

Konferencja prasowa poświęcona pierwszym stu dniom urzędowania pani prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik odbyła się w piątek w zabrzańskim Urzędzie Miejskim. Dziennikarze zapoznali się z raportem zawierającym przegląd podjętych decyzji, zrealizowanych działań, a także precyzującym najważniejsze zamierzenia. Otrzymali również materiały prasowe dotyczące szans i zagrożeń stojących przed miastem. Reporterzy chcieli ponadto wiedzieć m.in. jakie są podstawowe założenia polityki inwestycyjnej, plany w zakresie zmiany wizerunku miasta czy też relacje z potencjalnymi pracodawcami.

Poniżej zamieszczamy zapis głównych tematów poruszonych w tracie konferencji.

Jednym z najistotniejszych elementów pierwszych 100 dni mojej prezydentury było dokonanie analizy naszego miasta w najważniejszych obszarach jego funkcjonowania.

Wiadomo, że ludzie to największy atut naszego miasta. Zabrze to wielki rynek pracy, z dobrze przygotowanymi pracownikami, o historycznie wysokiej kulturze technicznej na wszystkich szczeblach, w tym także z wysoko wykwalifikowaną kadrą zarządczą. Siedzibę mają tu wydziały dwóch uczelni wyższych: Śląskiej Akademii Medycznej i Politechniki Śląskiej. Podjęliśmy działania dla utworzenia oddziału zamiejscowego Akademii Wychowania Fizycznego. Od roku akademickiego 2008/2009 rozszerzymy więc możliwości kształcenia. Działają znane i cenione także poza granicami kraju ośrodki naukowe: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, z jedyną w Polsce pracownią  pracującą nad polskim sztucznym sercem, biologicznymi zastawkami serca, robotem kardiochirurgicznym i nowoczesną terapią komórkową.

Struktura demograficzna nie odbiega od wskaźników ogólnopolskich: 65  proc. to mieszkańcy w wieku produkcyjnym, 16 proc. – w wieku poprodukcyjnym i 19 proc. – w wieku przedprodukcyjnym.Jakość życia.

Na ocenę wpływają tu elementy pozytywne i negatywne. Stosunkowo nieźle radzimy sobie z problemami z zakresu oświaty w obliczu niżu demograficznego. Jest dobrze rozwinięta sieć szkolnictwa, doradztwa i poradnictwa zawodowego. Uzupełnienia wymaga oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach, a także utworzenie nowych Ognisk Pracy Pozaszkolnej w takich dzielnicach jak: Biskupice i Rokitnica z Helenką. Konieczna jest budowa nowych sal gimnastycznych, a prawdziwym wyzwaniem będzie budowa krytych basenów, kolejnych „parków sportowych” – podobnych do tego między osiedlami Hermisza i Kopernika oraz ścieżek rowerowych.

Opieka medyczna wymaga większego zainteresowania i pomocy miasta, szczególnie w obszarze klinik akademickich (problem szpitala na Janika). Dość dobrze przebiega proces restrukturyzacji przychodni rejonowych. Najjaśniejszym punktem w zakresie opieki medycznej jest rozbudowujące się Śląskie Centrum Chorób Serca – jeden z kilku szpitali w regionie o poziomie europejskim.

Jeśli chodzi o sport masowy, to trzeba znaleźć sposób na szersze udostępnienie, dobrej przecież bazy dla rodzin zabrzańskich. Pomocą powinna tu służyć utworzona właśnie Rada Sportu. Trwa proces naprawczy w Górniku Zabrze, którego ważnym elementem powinno być podpisanie umowy ze sponsorem strategicznym.

Zabrze z powodzeniem realizuje program związany z wprowadzeniem standardów i norm unijnego prawa w dziedzinie ochrony środowiska. Jest on bezpośrednio związany z największą obecnie realizowaną (w dużej części z funduszy unijnych) inwestycją – „Programem Poprawy Gospodarki Wodno – Ściekowej”.

Wiele do życzenia pozostawia stan bezpieczeństwa w mieście. Jest opracowany plan profilaktyki i przeciwdziałania przemocy, który na bieżąco w ścisłej współpracy z Policją i Strażą Miejską będziemy konsekwentnie realizować.

Radykalnej poprawy wymaga także stan czystości i porządku. Jest to jeden z priorytetów.

 

Wizerunek.

To zdecydowanie najsłabszy element naszego miasta.

Mimo bogatej sieci, dobrze działających instytucji kultury, z taką ikoną jak Dom Muzyki i Tańca, czy ekspandującą artystycznie Filharmonią Zabrzańską, jesteśmy nieobecni w mediach. Zabrze mimo strukturalnych zmian dalej postrzegane jest jako zaplecze kopalń. Wszelkie sukcesy nie są zdyskontowane, a potężny potencjał i atuty miasta nie były wykorzystywane. Promocja jest więc zadaniem fundamentalnym. Powołaliśmy w tym celu osobną jednostkę – Biuro Promocji Miasta, która w ścisłej współpracy, szczególnie z Wydziałem Kontaktów Społecznych, Wydziałem Kultury, Sportu i Współpracy Zagranicznej, a także Wydziałem Strategii, zmieni ten wizerunek. Miasta nierozpoznawalnego, w miasto otwarte dla inwestorów, konsumentów i twórców kultury, miasto nowoczesnych technologii, miejsce atrakcyjne turystycznie – predystynujące do bycia centrum śląskiej kultury i techniki, z niezwykłymi zabytkami, na czele z czynnymi sztolniami górniczymi.

 

Urząd, a mieszkańcy.

Na ocenę wpłynie tu przede wszystkim fakt zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta, a także przedłużenie pracy Biura Obsługi Interesantów do godziny 17.00 każdego dnia, co powinno ułatwić załatwianie spraw mieszkańcom.

W sferze aktywności społecznej ważne jest otwarte nastawienie władz miasta na dialog z mieszkańcami i współpracę, z coraz aktywniejszymi radami dzielnic (powołanie pełnomocnika prezydenta ds. rad dzielnic). Istotne są  także zmiany w strukturze funkcjonowania Centrum Organizacji Pozarządowych, które stało się częścią Wydziału Kontaktów Społecznych. Pozwoli to na lepszą pracę w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Musimy koniecznie zaktywizować mieszkańców do wzięcia udziału we wszelkiego rodzaju wyborach, także tych samorządowych do rady miasta.

 

Infrastruktura.

Jednym z największych atutów Zabrza jest  bardzo dobre położenie i skomunikowanie. Mamy bezpośrednie połączenie kolejowe z wszystkimi największymi miastami w kraju. Przez miasto przebiega autostrada A4 i  Droga Krajowa nr 4, zapewniające połączenie w kierunku wschód – zachód. Już niedługo włączymy się do głównego krwioobiegu aglomeracji śląskiej poprzez Drogową Trasę Średnicową, a po wybudowaniu autostrady A1, Zabrze znajdzie się na skrzyżowaniu głównych arterii kraju. Do międzynarodowych portów lotniczych jest blisko: 30 km do Pyrzowic i 70 km do Balic.

Równie dobrze jest z zaopatrzeniem. Na terenie miasta działają wielkie i średniej wielkości centra handlowe, także w centrum.

Gorzej jest ze stanem nawierzchni dróg miejskich, które trzeba będzie poprawić.

Najgorzej przedstawia się sprawa z mieszkalnictwem: buduje się mało mieszkań, budownictwo MTBS nie rozwiązuje popytu i trzeba do Zabrza sprowadzić deweloperów, którzy wpłyną na ożywienie całej gospodarki miasta. Budżety miasta nie wykorzystywały do tej pory możliwości i potencjału Zabrza. Wiarygodność w stosunku do banków stwarza możliwości kredytowania rozwojowych inwestycji, a nikła skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych jest kolejną barierą do przełamania. Zmiany w myśleniu o przyszłości miasta muszą stać się podstawą do konstruowania budżetów ofensywnych, dynamicznie kreujących rozwój.

 

Inwestycje.

Są kolejnym obszarem zastoju. Mamy tereny o dużej powierzchni, umożliwiające lokowanie nawet największych inwestycji. Mogą one być przeznaczone pod produkcję przemysłową, usługi, handel jak również budownictwo jedno i wielorodzinne. Jeśli dodamy do tego bardzo dobre skomunikowanie i zaplecze w postaci wysoko wykwalifikowanej kadry gotowej przyjąć każde wyzwanie, otrzymamy obraz niewykorzystanych atutów. Musimy więc zdecydowanie zwiększyć siłę przyciąga
nia inwestorów, poprzez dynamiczną promocję miasta, promocję i negocjacje ofert, a nawet zainwestowanie w uzbrajanie działek inwestycyjnych.