Zawiadomienie stron o wydanej decyzji środowiskowej dla instalacji stacji bazowej przy ul. Rogera 3

15.03.2007

WE.7624-R-74/2006                                            Zabrze, 12.03.2007 r.
Nr 74-10/2007                                   

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz.1071 z późn. zmianami) oraz art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U.Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006 r.), zawiadamia się strony biorące udział w postępowaniu, że w dniu 12.03.2007 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

instalacja stacji bazowej UMTS Nr GZB0076_D na istniejącym budynku przy ul. Rogera 3 w Zabrzu, na działce nr 1000/80.

W związku z powyższym, zawiadamia się strony postępowania, że mają prawo do  zapoznania się z treścią wydanej decyzji  i charakterystyką przedsięwzięcia oraz wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrza w terminie do 14 dni po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. 211). 

   

z up. PREZYDENTA MIASTA
              ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii