Instalacja stacji bazowej UMTS Nr GZB0076_D przy ul. Rogera 3.

15.03.2007

WE.7624-R-74/2006                                           Zabrze, 12.03.2007 r.
Nr  74-9/2007                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
instalacja stacji bazowej UMTS Nr GZB0076_D na istniejącym budynku przy ul. Rogera 3  w Zabrzu, na działce nr 1000/80.

Z wykazem zawierającym powyższe dane można zapoznać się w Wydziale Ekologii tut. Urzędu,  przy ul. Wolności 286, II piętro, pok. 211. 

z up. PREZYDENTA MIASTA
              
ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii