Instalacja do wytwarzania mieszaniny popiołowo-wodnej na terenie KWK Sośnica-Makoszowy"

09.03.2007

WE.7624-R-91/2006                                            Zabrze, 02.03.2007 r.
Nr  91-7/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006 r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

instalacja do wytwarzania mieszaniny popiołowo-wodnej, zlokalizowana na terenie Kopalni Węgla Kamiennego  „Sośnica-Makoszowy”  Ruch Makoszowy, na parceli nr 1 przy ul. Makoszowskiej 24 w Zabrzu.

Z wykazem zawierającym powyższe dane można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286, II piętro, pok. 211.  

z up. PREZYDENTA MIASTA
             ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii