Sesja Rady Miejskiej

05.03.2007

W poniedziałek, 12 marca, o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 rozpocznie się VI sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad przewiduje dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:

– zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu, ul. Gagarina 2 na nazwę: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu, ul. Gagarina 2,

– wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie likwidacji Oddziału Laryngologicznego w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie,

– zmiany Uchwały nr LIV/677/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie: określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy lub jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych,

– wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału Zarządu Budynków Komunalnych w Zabrzu spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,

– wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,

– zmiany budżetu miasta na rok 2007,

– Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2010,

– określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007,

– wyznaczenia podmiotów, dla których Rada Miejska w Zabrzu jest organem założycielskim, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w roku 2007.