Biuro Rady Miejskiej

05.03.2007

Naczelnik Wydziału: Grażyna Guzikiewicz
tel.:
032 373-34-56

ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 218
tel.: 032 373-34-08
e-mail: sekretariat_brm@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30-15.30


Zadania:

1. przekazywanie Przewodniczącemu Rady Miejskiej pod obrady projektów uchwał Radzie Miejskiej przygotowywanych z inicjatywy Prezydenta i innych materiałów przedstawianych Radzie Miejskiej przez Prezydenta oraz nadzór nad trybem opiniowania projektów uchwał wnoszonych przez podmioty mające w Radzie Miejskiej inicjatywę uchwałodawczą,
2. organizacyjna i techniczna obsługa związana z przygotowaniem sesji Rady i posiedzeń komisji Rady Miejskiej,
3. koordynacja spraw związanych ze sporządzaniem propozycji odpowiedzi na interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i Komisji Rady Miejskiej przez Wydziały (komórki równorzędne) i samodzielne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego,
4. organizacyjna obsługa radnych,
5. prowadzenie rejestru wniosków z interwencji przyjmowanych podczas dyżurów radnego,
6. sporządzanie na podstawie właściwych dokumentów zleceń na wypłaty diet dla radnych,
7. koordynacja działalności pomocniczych jednostek Miasta (rad dzielnic i osiedli),
8. prowadzenie rozliczeń finansowych związanych z utrzymaniem siedzib pomocniczych jednostek Miasta (rad dzielnic i osiedli),
9. prowadzenie rejestrów:
– uchwał Rady Miejskiej,
– interpelacji radnych,
– wniosków radnych,
– wniosków Komisji Rady Miejskiej.