Rozbudowa stacji bazowej PTC Era przy ul. Paderewskiego 25.

01.03.2007

WE.7624-R/64/2006                                           Zabrze, 26.02.2007 r.
Nr 64-7/2007                                     

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
rozbudowie stacji bazowej PTC Era Nr Zabrze 50370 Makoszowy, zlokalizowanej przy ul. Paderewskiego 25 w Zabrzu, na działce nr 3757/7.  

Z wykazem zawierającym powyższe dane można zapoznać się w Wydziale Ekologii tut. Urzędu,  przy ul. Wolności 286, II piętro, pok. 211. 

z up. PREZYDENTA MIASTA
            
ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii