Prace społecznie użyteczne

27.02.2007

Prezydent Miasta Zabrze
zaprasza organizacje pozarządowe do współpracy przy
realizacji programu prac społecznie użytecznych. Prace tego typu
będą organizowane w Gminie Zabrze w okresie od kwietnia do grudnia
2007 roku.

Do programu prac
społecznie użytecznych mogą zgłaszać się organizacje
pozarządowe, które łącznie spełniają niżej wymienione
warunki:

 • mają siedzibę lub
  oddział na terenie miasta Zabrze,
 • statutowo zajmują się
  pomocą charytatywną na rzecz społeczności lokalnej,
 • wywiązują się z
  obowiązków wobec organu nadzorującego, nałożonych przez
  ustawy na podstawie których działają.

Prace społecznie
użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do
zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na skutek
skierowania przez Prezydenta Miasta, organizowane przez Gminę w
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub
instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną na
rzecz społeczności lokalnej.

Osoby skierowane do prac
społecznie użytecznych mogą wykonywać swoją pracę od
poniedziałku do piątku – maksymalne do 10 godzin tygodniowo i 40
godzin miesięcznie.

Organizacje
zainteresowane współpracą proszone są o wypełnienie
formularza, który można pobrać korzystając z poniższego linku oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286
w Wydziale Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej – II
piętro pok. 212. Do formularza należy dołączyć aktualny statut
organizacji lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez osobę upoważnioną.

Wypełniony formularz
wraz z załącznikiem należy dostarczyć do Wydziału Strategii,
Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej pok. 212 do dnia 09.03.2007
r.

Szczegółowych
informacji udzielają:
Anna Kochel, tel.: 32 373 35 24, e-mail:
akochel@um.zabrze.pl

Aleksandra Kaleta, tel.: 32 373 35 25, e-mail: akaleta@um.zabrze.pl

Do pobrania:
formularz zgłoszeniowy formularz zgłoszeniowy (41.50 KB)