Stacja bazowa telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. nr BT 22829 Zabrze Zaborze – ul. Wyciska 1.

26.02.2007

WE.7624-R-46/2006                                            Zabrze, 20.02.2007 r.
Nr 46-7/2007                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
stacja bazowa telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. nr BT 22829 Zabrze‑ Zaborze, zlokalizowana na dachu budynku szpitala, przy ul. Wyciska 1, na działce nr 3086/325 w Zabrzu

Z wykazem zawierającym powyższe dane można zapoznać się w Wydziale Ekologii tut. Urzędu,  przy ul. Wolności 286, II piętro, pok. 211. 

z up. PREZYDENTA MIASTA
                  
ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii