Punkty Konsultacyjne

26.02.2007

Projekt „Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach Krajowego Systemu Usług” realizuje Regionalna Izba Gospodarcza. Zadanie to współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

W ramach projektu na terenie województwa śląskiego zostały uruchomione 33 Punkty Konsultacyjne, w których mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą bezpłatnie korzystać z usług informacyjnych. Zakres informacji udzielanych w ramach świadczonych usług informacyjnych dotyczy zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami wsparcia dla MSP. Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat:

– dostępnych programów pomocy, finansowania z budżetu państwa, funduszy strukturalnych, a także innych dostępnych na rynku form wsparcia oraz zasad ubiegania się o dotacje i ich rozliczania,

– dostępnej na rynku oferty finansowania zewnętrznego,

– finansów, prawa, marketingu, podatków, itp.

W Zabrzu Punkt Konsultacyjny mieści się w Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców przy ul. Wolności 330. Pełna lista Punktów działających w naszym regionie jest natomiast dostępna na stronie www.parp.gov.pl/pomoc.php