Obwieszczenie dot.:stacji bazowej sieci P4 nr GZB_0073_E przy ul. 3-go Maja 73.

22.02.2007

PREZYDENT  MIASTA 
           ZABRZE 
  województwo śląskie

Zabrze, dnia 22.02.2007r.

WE.7624-R/ 127 /2006                       
Nr  127-7/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku z dostarczeniem przez Inwestora – Project 4 sp. z o.o. w dniu 19.02.2007 r. aneksu do opracowania pt.: „Raport o oddziaływaniu stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej sieci P4 na środowisko – zlokalizowanej przy ul. 3-go Maja 73 w Zabrzu”, na podstawie art. 31 i art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez:

Pana Arkadiusza Jończyka reprezentującego Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PROTON II” z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 94, pełnomocnika Inwestora
Project 4  sp. z o.o.
ul. Pileckiego 63, 02-822 Warszawa,   

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB_0073_E na dachu budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 73.

W związku z prowadzonym postępowaniem z udziałem społeczeństwa, możliwe jest zapoznanie się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko wraz z aneksami nr 1 i nr 2  w/w przedsięwzięcia oraz składanie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Dokumentacja  w/w sprawy znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pokój nr 211).

Uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 lub w Wydziale Ekologii – II piętro, albo w formie elektronicznej pod adresem: umwesg@um.zabrze.pl.

Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii