Budowa fragmentu trasy N-S na odcinku od węzła autostradyA-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej

15.02.2007

PREZYDENT MIASTA 
           ZABRZE 
  województwo śląskie

Zabrze, dnia  15.02.2007r.

WE.7624-R/29/2006
Nr   29/7.1/2006/2007

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m   strony

że w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia  pn.:
budowa fragmentu trasy N-S na odcinku od węzła autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej, na działkach nr:1133/195, 1134/196, 1136/197, 1137/197, 1227/118, 1228/119, 1229/121, 1235/127, 1245/133, 1236/127, 1242/133, 3750/128, 3751/128, 3971/127, 3972/127, 1247/195, 2206/127, 3234/126, 1289/265, 1668/265, 3501/265, 3503/265, 1360/196, 1361/196, 1426/256, 1615/127, 1659/201, 1660/201, 1661/195, 3170/195, 1667/265, 1871/127, 1872/127, 616/127, 1908/209, 1909/209, 1910/209, 1911/209, 1921/291, 1935/291, 2235/209, 2252/232, 2430/266, 2440/253, 2715/222, 3553/296, 3746/209, 3749/209, 1933/291, 1934/291, 1936/291, 1937/291, 1955/251, 1956/251, 1957/252, 199, 202, 208, 2610/190, 2207/127, 2315/193, 2355/232, 2356/231, 2357/231, 237, 2401/233, 2402/233, 2426/253, 2427/253, 2428/253, 2431/266, 3499/349, 3502/265, 3505/266, 3507/266, 2436/253, 2437/253, 2438/253, 2439/253, 2446/194, 2471/351, 264, 2642/216, 2675/211, 3667/130, 3747/209, 2676/216, 3872/218, 3874/216, 3876/216, 2677/216, 2714/222, 2753/351, 2949/195, 3071/256, 3074/249, 957/256, 3175/195, 3178/193, 348, 3504/266, 3527/266, 3510/267, 3511/267, 3512/268, 3513/268, 3544/198, 3545/198, 3546/198, 3547/198, 3549/281, 3554/349, 3555/349, 3668/130, 3669/128, 3752/216, 3753/216, 3788/256, 3789/256, 3790/256, 3835/232, 3838/232, 3870/219, 3871/219, 3938/128, 3882/217, 3883/217, 3891/218, 3939/128, 3966/127, 3997/124, 3999/100, 548/262, 549/262, 550/263,

została  wydana decyzja Prezydenta Miasta Zabrze  (o sygnaturze WE.7624-R/29/2006; Nr 29/7/2006/2007) o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Od wydanej decyzji przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrze w terminie do 14-stu dni po upływie 14-stu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA
             ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii

 

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

 1. Prezydent Miasta Ruda Śląska
  Plac Jana Pawła II 6, 41 – 709 Ruda Śląska   
 2. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice 
 3. Strony biorące udział w postępowaniu – informacja: na tablicy ogłoszeń UM Zabrze i UM Ruda Śląska; na stronie internetowej UM Zabrze (www.um.zabrze.pl) oraz  na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl) i Rudy Śląskiej (www.rudaslaska.pl)

Do wiadomości:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Dąbrowskiego 9, 41-710 Ruda Śląska
 2. Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej:
  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wydział Inwestycji
  Plac Jana Pawła II 6,  41 – 709 Ruda Śląska   
 3. kopia a/a