Rozbudowa stacji PTK CENTERTEL nr 2162 URZĄD ZABRZE – ul. Traugutta 2

14.02.2007

WE.7624-R-48/2006                                           Zabrze, 09.02.2007 r.
Nr 48-6/2007      

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL nr 2162 URZĄD ZABRZE, zlokalizowanej na dachu budynku Śląskiej Akademii Medycznej, na działce nr 1735/100 przy ul. Traugutta 2 w Zabrzu.

Z wykazem zawierającym powyższe dane można zapoznać się w Wydziale Ekologii tut. Urzędu,  przy ul. Wolności 286, II piętro, pok. 211. 

z up. PREZYDENTA MIASTA
               ZABRZE                                                                     
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii