Obwieszczenie dot.: stacji bazowej sieci P4 nr GZB0070-C przy ul. Ropsevelta 82

13.02.2007

PREZYDENT MIASTA
           ZABRZE
  województwo śląskie

Zabrze, dnia  08.02.2007r.

WE.7624-R/ 57 /2006                                                                      
Nr  57-7.2/2007

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB0070-C na dachu budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Roosevelta 82 (działki o numerach:  5664/124 i 5666/124).

Wykaz zawierający powyższe dane, jak również w/w decyzja znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286  (II piętro, pokój nr 211). 

z up. PREZYDENTA MIASTA
             ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii