Stacja bazowa telefonii komórkowej UMTS Nr GZB 0064_B przy ul. Brzóski 27 i ul. 1-go Maja 11

09.02.2007

WE.7624-R-126/2006                                         Zabrze, 08.02.2007 r.
Nr 126-5/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1 i art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U.Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006 r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wniosku złożonym przez :

p. Iwonę Warzocha, reprezentującą firmę: 
ITEL Sp. z o.o.  
ul. Wolności 262,  41-800 Zabrze   
pełnomocnika Inwestora: 
„P 4”  Sp. z o.o.
ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa   

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej UMTS Nr GZB 0064_B, na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Brzóski 27 i ul. 1-go Maja 11 w Zabrzu, na działce nr 4121/1.

W związku z rozpoczęciem procedury postępowania z udziałem społeczeństwa, możliwe jest zapoznanie się ze złożonym wnioskiem i Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji oraz składanie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, II piętro, pokój 211.
Uwagi i wnioski można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ekologii – II piętro, albo w formie pisemnej pod adresem:
Urząd Miejski w Zabrzu
Wydział Ekologii
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

up. PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii