Instalacja związana z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów zlokalizowana przy ul. Bytomskiej 120

09.02.2007

WE.7624-R/43/2006                                            Zabrze, 06.02.2007 r.
Nr  43-10/2007                                     

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006 r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej w dniu 06.02.2006r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

instalacja związana z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów o kodach:
01 04 12 – odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07  i  01 04 11,
01 04  81 – odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80,
01 04 99 – inne niewymienione odpady,
05 01 10 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09,
19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe  
zlokalizowana przy ul. Bytomskiej 120 w Zabrzu, na działce nr 349/28.

Z wykazem zawierającym powyższe dane można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286, II piętro, pok. 211.  

z up. PREZYDENTA MIASTA
             ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii