Ogłoszenie dla stron postępowania dot.:stacji bazowej sieci P4 nr GZB0053-B przy ul.Gogolińskiej 29

08.02.2007

PREZYDENT  MIASTA 
           ZABRZE 
  województwo śląskie

Zabrze, dnia  05.02.2007r.

WE.7624-R/55/2006                                                                        
Nr   55-7.1/2007

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

strony postępowania, że w dniu 05.02.2007r. została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze (sygn.: WE.7624-R/55/2006, Nr 55-7/2007) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB0053-B na istniejącym budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Gogolińskiej 29 (dz. nr 4714/38)

 

W związku z powyższym, strony mają prawo do  zapoznania się z treścią wydanej decyzji  i charakterystyką przedsięwzięcia oraz wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrza w terminie do 14-stu dni po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. 211). 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA
            ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii