Sesja Rady Miejskiej

07.02.2007

W najbliższy poniedziałek, 12 lutego, o godz. 16.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad przewiduje dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:

– nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Zabrzu,

– zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok,

– zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok,

– budżetu miasta Zabrze na rok 2007,

–  zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Zabrzu z działalności prowadzonej w 2006 roku,

– wyrażenia zamiaru likwidacji publicznych szkół dla dorosłych: I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych, wchodzących w skład Centrum Edukacji w Zabrzu z siedzibą przy ul. 1 Maja 12,

– zmiany nazwy Przedszkola nr 34 w Zabrzu, ul. Brysza 4 na nazwę: Przedszkole Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu,

– połączenia Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95 z Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, mieszczącym się także w tej siedzibie, w zespół placówek o nazwie: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Zabrzu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 95,

– przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zabrze,

– zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr LIX/763/06 z dnia 16.10.2006 r. w sprawie utworzenia z Województwem Śląskim wspólnej instytucji kultury pn. Skansen Górnictwa Węglowego „Guido” z Zabrzu,

– nadania statutu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu,

– udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta Zabrze związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu”,

– zmiany uchwały nr XXX/311/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13.09.2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze,

– przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Zabrzu,

– wytypowania jednego kandydata spośród Radnych Rady Miejskiej w Zabrzu do Powiatowej Rady Zatrudnienia,

– wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Zabrze na stronie internetowej oraz forum internetowym Stowarzyszenia Młodzi Demokraci Koło Zabrze ul. Dworcowa 4, 41-800 Zabrze.