Centrum obsługi samochodów ciężarowych Den Hartogh – ul. Wiosenna – Paderewskiego

06.02.2007

WE.7624-R-78 /2005                                           Zabrze, 06.02.2007 r.
Nr   78-6/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U.Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006 r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wniosku złożonym przez:
Pełnomocnika Inwestora:
p. Radosława Balcewicza 
ul. Pogodna 30
05-123 Chotomów 
Reprezentującego:
DEN HARTOGH EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ B.V.
z siedzibą w Holandii
3181 HK Rozenburg ZH
Oranjelaan 45

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Centrum obsługi samochodów ciężarowych-myjnia cystern, stacja paliw, bar szybkiej obsługi i terminal kontenerowy-wraz z infrastrukturą techniczną” zlokalizowanego na działce nr 226/15 przy ul. Wiosennej oraz na działce nr 227/15 przy ul. Paderewskiego 117 w Zabrzu.

W związku z rozpoczęciem procedury postępowania z udziałem społeczeństwa, możliwe jest zapoznanie się z treścią wniosku i przedłożonym Raportem o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz składanie uwag i wniosków odnośnie planowanej inwestycji, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Z dokumentacją dot. przedmiotowej sprawy można zapoznać się w:
– Wydziale Ekologii – Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 286  (pok. 211).

Uwagi i wnioski można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ekologii – II piętro, albo w formie pisemnej pod adresem:
Urząd Miejski w Zabrzu
Wydział Ekologii
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

up. PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii