Zabrze przestrzenią rozwoju

Dofinansowanie projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej

31.01.2007

Nowy projekt o roboczej nazwie „Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze, etap II: dostosowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze do wymagań Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych” trafił na listę indykatywną, stanowiącą
załącznik do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na okres
programowania 2007 – 2013. Oznacza to, że Zabrze ma duże szanse na
dofinansowanie ze środków UE projektu, którego szacowany koszt to ok. 55 mln
euro.

W celu spełnienia
zobowiązań akcesyjnych Rządu Polskiego, wynikających z ustawy Prawo wodne,
Gmina chce dołożyć wszelkich starań, aby do końca 2010 roku aglomeracja Zabrze
spełniła wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Konieczność
wnioskowania o nowe środki wynika m.in. z faktu analizy wymagań UE w stosunku do
obszaru aglomeracji Zabrze. W oparciu o opracowane projekty budowlane i
wykonawcze oraz przeprowadzone analizy studialne oszacowano, że Miasto powinno
do końca roku 2010 posiadać około 400 km sieci kanalizacji sanitarnej. Po
zakończeniu obecnie realizowanego projektu pn. „Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” w ramach Funduszu Spójności, stan
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta osiągnie poziom ok. 300 km.

Umieszczenie planowanego projektu na liście indykatywnej
jest pierwszym krokiem na drodze do pozyskania dofinansowania ze środków
Funduszu Spójności.

Po spotkaniu prezydent Małgorzata Mańka-Szulik nie kryła
zadowolenia z tego niewątpliwego sukcesu: „Jestem przekonana, że usystematyzowanie
i rozwiązanie istotnych spraw związanych z tym tak ważnym projektem oraz
poczynienie wielu starań zmierzających do pozyskania kolejnych środków, które
pozwolą na pełną realizację Projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej,
jest ogromnym sukcesem zespołu ludzi pod kierownictwem wiceprezydenta Adama
Kurbiela, prezesa Gerarda Hajdy oraz kierownika JRP, Danuty Bochyńskiej-Podloch”.

 więcej o Projekcie: www.fs.zabrze.pl