Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nrGZB 0061 na Hotelu Ślązak-ul.Wolności 63

31.01.2007

PREZYDENT  MIASTA 
           ZABRZE 
  województwo śląskie

Zabrze, dnia 31.01.2007r.

WE.7624-R-110/2006                                 
Nr  110-3/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.31 i art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez:

Panią Iwonę Warzocha – Itel Sp. z o.o., Filia Zabrze ul. Wolności 262/211, 41-800 Zabrze, pełnomocnika Inwestora
P 4  Sp. z o.o.
ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa,   

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

Instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej UMTS sieci P4 nr GZB 0061 na Hotelu „Ślązak” w Zabrzu przy ul. Wolności 63 (dz. nr 1685/13).

W związku z prowadzonym postępowaniem z udziałem społeczeństwa, możliwe jest zapoznanie się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz składanie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 lub w Wydziale Ekologii – II piętro, albo w formie elektronicznej pod adresem: umwesg@um.zabrze.pl.

Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii