Dofinansowanie inwestycji wodno-ściekowych

25.01.2007

Pozyskanie środków na realizację znacznie szerszego zakresu
zadań niż ten, który zakładał projekt „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej”, było
celem wizyty wiceprezydenta Adama Kurbiela i przedstawicieli Zabrzańskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.

Nowy projekt „Dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Gminy Zabrze do wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”,
o umieszczenie którego na liście indykatywnej (która obejmuje programy Funduszu
Spójności na lata 2007-2013) wnioskuje Gmina, ma kosztować 50-55 mln euro. Realizacja
tego projektu wynika z konieczności zaprojektowania i wykonania nowych ciągów
kanalizacji, bowiem po pełnej weryfikacji stanu faktycznego istniejącej
infrastruktury   (realizowanej na potrzeby projektu „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej”) niemożliwym okazało się wykorzystanie dotychczas
istniejących ciągów kanalizacji na potrzeby kanalizacji deszczowej.

Wiceprezydent Adam Kurbiel przedstawił również prezesowi NFOŚ,
Kazimierzowi Kujdzie, raport z realizacji projektu poprawy gospodarki
wodno-ściekowej, omawiając problemy (m.in w zakresie finansowania), które wynikły w trakcie jego wdrażania.

Obecnie Gmina czeka na akceptację dla wnioskowanych
zamierzeń, a – docelowo – na umieszczenie na liście dofinansowanych projektów.