Udziały MPGK dla pracowników

24.01.2007

Gmina Zabrze
przystępuje do nieodpłatnego zbywania udziałów MPGK sp z o.o.  

Zbywanie udziałów Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zabrzu ul. Lecha 10 prowadzone jest na
podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.)
oraz § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia
29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania
liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu
nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr
35, poz. 303) ogłasza
o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom
5.700 (słownie: pięć tysięcy siedemset) udziałów Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zabrzu o
wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt
złotych) każdy.

 1. Umowy nieodpłatnego
  zbycia udziałów zawierane będą od dnia 25.01.2007 r.
  do dnia 25.01.2008 r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu w Wydziale
  Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w pokoju nr 415 (IV
  p.) w poniedziałki w godzinach 7.30 – 17.00 oraz od wtorku do
  piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Szczegółowy
  harmonogram podpisywania umów z uprawnionymi
  pracownikami będzie wywieszony w siedzibie Spółki – na
  tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynku głównym
  Spółki oraz na tablicach ogłoszeń w komórkach
  organizacyjnych:
  • Zakładzie Zieleni
   Miejskiej i Usług Komunalnych w Zabrzu ul. Klimasa 7,
  • Zakładzie Ulic i
   Mostów w Zabrzu ul. Pawliczka 23,
  • Zakładzie Techniki
   Sanitarnej w Zabrzu ul. Pawliczka 23,
  • Zakładzie
   Segregacji i Kompostowni w Zabrzu ul. Cmentarna 19F

  Informacje
  na temat harmonogramu podpisywania umów będzie można również
  uzyskać pod nr telefonu 032 37-33-504.

 2. Osoby
  zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia
  udziałów powinny posiadać dowód osobisty z wpisanym
  numerem PESEL.
 3. W
  przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, osoba
  uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy,
  złożenia stosownych oświadczeń, w tym oświadczenia o
  upoważnieniu Zarządu Spółki do dokonania wpisu w Księdze
  udziałów jako udziałowca. Wzór pełnomocnictwa można
  uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Powstańców
  Śl. 5-7 pok. 415 (IV p.).
 4. Spadkobiercy
  uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do
  nieodpłatnego nabycia udziałów o ile przedstawią
  prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku. Informacje w tym
  zakresie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul
  Powstańców Śl. 5-7 (pokój nr 415, IV p.) oraz pod nr
  telefonu 032 37-33-504.
 5. Prawo
  do nieodpłatnego nabycia udziałów Miejskiego
  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu może
  być realizowane od dnia 25.01.2007 r. do dnia 25.01.2008 r. Po
  upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów
  wygasa.

 

HARMONOGRAM
PODPISYWANIA UMOWY
NIEODPŁATNEGO
ZBYCIA UDZIAŁÓW MPGK SP. Z O.O.
Z
UPRAWNIONYMI PRACOWNIKAMI

GRUPA UPRAWNIONYCH
PRACOWNIKÓW   
TERMIN 
X    01.02.2007 r. – 15.03.2007 r.
VII – IX    16.03.2007 r. – 30.04.2007 r.
VI    02.05.2007 r. – 01.06.2007 r.
II – V    04.06.2007 r. – 13.07.2007 r.