Nazwy i patroni zabrzańskich ulic

17.01.2007

„Nazwy i patroni zabrzańskich ulic”, to najnowsza publikacja Miejskiej Biblioteki Publicznej, która zaprasza na jej promocję 25 stycznia, do
czytelni ogólnej MBP, która mieści się przy ul. Wyzwolenia 4.

Tradycja nadawania nazw ulicom sięga swymi korzeniami
średniowiecza. Początkowo wywodziły się od zawodów, topografii, bądź
charakterystycznych obiektów; nazwy osobowe pojawiły się dużo później, ale
pełnią szczególną rolę. Upamiętnia się w ten sposób wybitne postacie, zapisuje
w pamięci potomnych i stawia za przykład współczesnym. Nadając nazwy ulicom i
placom tworzy się dorobek własnego regionu, wzbogaca i chroni kulturę narodową.

Niniejszą publikację przygotowano wychodząc naprzeciw zainteresowaniom
mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych młodzieży
gimnazjalnej i licealnej. Prezentuje ona opracowania wszystkich nazw ulic
ujętych w „Słowniku nazewnictwa ulic i placów w Zabrzu”, wprowadzonych
zarządzeniem Nr 129/WG/2004 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 01.03.2004 r. z
późn. zmianami (tj. do końca maja 2006 r.). Ze względu na powszechny dostęp do
materiałów, hasła do niektórych nazw topograficznych, kulturowych,
dzierżawczych, patroniczych, nazwy zapożyczone od części mowy języka polskiego
oraz biogramy powszechne znanych osób są przedstawione encyklopedycznie. Wersja
rozszerzona została zastosowana dla haseł oraz biografii postaci związanych z
miastem i regionem. Wyjątkiem w tej grupie są ulice upamiętniające zabrzańskich
powstańców śląskich; jedynym źródłem informacji jest tablica pamiątkowa umieszczona
w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. W związku z brakiem dokumentacji, postanowiono
zwrócić się do mieszkańców Zabrza na łamach czasopism, z apelem o udostępnienie
jakichkolwiek informacji będących w ich posiadaniu. Prace autorsko – redakcyjne
wykonali pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu w oparciu o zbiory
książnicy. W źródłach jednak pojawiło się wiele nieścisłości, a niekiedy wręcz
błędów, których urzędowa korekta, ze względu na koszty będzie niestety
niemożliwa. W przypadku omyłek w imionach, nazwiskach, błędnego kojarzenia osób
o tym samym imieniu i nazwisku, podawania nazwisk spolszczonych, bądź w innych
faktach, każdorazowo zamieszczono informację i sprostowanie na początku hasła.
Zespół autorsko – redakcyjny jest świadomy, iż opracowanie nie jest pełne i w
niektórych przypadkach  powinno ulec
uzupełnieniu, chociażby o wszystkie niemieckojęzyczne nazwy danej ulicy, gdyż
ograniczano się jedynie do padania ostatniej.