Styczniowa sesja Rady Miejskiej

16.01.2007

Wczorajsza sesja Rady Miejskiej zaowocowała przyjęciem przez radnych
trzynastu projektów uchwał. Dwa z nich są szczególnie ważne dla polityki
gospodarczej Zabrza. Pierwszy z nich – zmiana statutu Jednostki Obsługi
Finansowej Gospodarki Nieruchomościami – umożliwi zarządzanie przez ten podmiot
nieruchomościami, które w 100 % stanowią własność Gminy. Pozostałymi
nieruchomościami, w których Gmina ma swoje lokale, zarządzać będzie nadal
Zarząd Budynków Komunalnych. Ponadto Rada Miejska wyraziła zgodę na włączenie
do obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych
w Zabrzu w rejonie Ofiar Katynia, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze,
w celu utworzenia „Parku Przemysłowego”. Ta decyzja, w wyniku której znacznie
poszerzone zostanie Pole Zabrzańskie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Podstrefy Gliwice, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na terenie
Zabrza, a tym samym do zmniejszenia stopnia bezrobocia, który obecnie – na terenie
Zabrza – wynosi 19,4%.

Ponadto radni zaaprobowali następujące uchwały:

– zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta
Zabrze,

– wygaśnięcia uchwały nr XXXVI/414/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia
17.01.2005 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej,
pobieranej za czynności urzędowe na terenie miasta Zabrze,

– wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Rejonowego w
Zabrzu, ul. Zamkowa 4,

– zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Szpitala Rejonowego w Zabrzu, ul. Zamkowa 4, powołanej
uchwałą nr XXXI/324/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 27.09.2004 r.,

– wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Profilaktyki i
Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Park Hutniczy 6,

– wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10,

– powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3
Maja 10,

– gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii na 2007 r.,

– zmiany statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego w Katowicach,

a także radni wyrazili zgodę na używanie herbu Miasta
Zabrze na winiecie portalu internetowego, który działa od 01.01.2007 r. pod
nazwą  „Tu i Teraz Zabrze”, pod adresem
www.teraz-zabrze.pl.