Wydział Budownictwa

14.02.2005

Naczelnik: Zbigniew Kozik
ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 518
41-800 Zabrze

Sekretariat:
ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 517
41-800 Zabrze
tel.: 032 373-34-22
e-mail: sekretariat_wb@um.zabrze.pl

Zadania:

1) sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
2) udzielanie informacji o przeznaczeniu terenu,
3) opiniowanie podziału terenu,
4) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, przyjmowanie zgłoszeń wynikających z ustawy prawo budowlane,
6) wydawanie decyzji w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
7) wydawanie zaświadczeń,
8) prowadzenie wykazów i rejestrów.